Location:YOKOSUKA / Category:Suki-yaki / Shabu-shabu