Location:HAKONE, YUGAHARA AND MANAZURU / Category:Suki-yaki / Shabu-shabu