Location:SAGAMIHARA / Category:Suki-yaki / Shabu-shabu